Aktualnie realizujemy

Aktualnie realizujemy

Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku – II etap Przebudowa ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Mickiewicza, pow. Ełcki, woj. war-maz – roboty branży sanitarnej
Budowa magistrali wodociągowej żel sferoid dn 300, budowa kanalizacji deszczowej dn 400 GRP, 315 PCV, budowa sieci gazowej PE RC dn225, przebudowa kanalizacji sanitarnej
Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Cimochy, Gm. Wieliczki, pow. Olecki.
Budowa sieci wodociągowej z przewagą realizacji w technologii przewiertów sterownych HDD
Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Sokołda i Podsokołda oraz budowa Stacji Uzdatniania Wody we wsi Sokołda, a także przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku świetlicy wiejskiej we wsi Sokołda, Gmina Supraśl, woj. Podlaskie
Projekt i budowa magistrali gazociągowej dn 225 i dn 125 średniego ciśnienia o gł ok. 1000 m wraz z przyłączami gazowymi i stacją gazową o przepustowości 500m3/h w m. Suwałki przy ul. Wojska Polskiego teren Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Wykonanie dokumentacji projektowej gazociągów PE średniego ciśnienia w mieście Augustów, Gmina Augustów, woj. Podlaskie.
Gazociągi średniego ciśnienia do 0,5 MPa PE100 o średnicach dn250, dn225 dn180, dn125, dn90, dn63, dn 40 o łącznej długości ok. 27, 7 km w miejscowości Augustów, gm. Augustów, woj. Podlaskie
Projekt i budowa magistrali gazowej średniego ciśnienia dn 315, 125 , 90 o długości 2200 mb wraz z stacją gazową Q 250m3/h w m. Suwałki na trasie ul. Kolejowa - Północna 50 A
Rozbudowa stacji wodociągowej w Wąsewie, pow. ostrowski, woj. mazowieckie
Budowa, rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Prostki, pow. ełcki, woj. warmińsko – mazurskie
Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi w m.Suwałki przy ul.Utrata, Spacerowej, Klasztornej, Miłej, Parkowej oraz Cichej o dl 1350 mb
Umowa ramowa w systemie „projektuj i wybuduj” na realizację gazociągów średniego i niskiego ciśnienia na terenie Oddziału Zakładu Gazowniczego w Białymstoku – obszar Gazowni w Suwałkach tj. na terenie miasta i gminy Suwałki, m. Grajewo i m. Augustów
Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody z budową 2 studni głębinowych i zbiornika wyrównawczego w Jałówce, Gm. Dąbrowa Białostocka
Realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody z budową2 studni głębinowych i zbiornika wyrównawczego w Jałówce , Gm. Dąbrowa Białostocka”
Aktualnie faza realizacji